Bilgi Yönetimi (Knowledge Management)

Enformasyon Toplulumu (Information Society)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER   Enformasyon toplumu, genel olarak bir toplumun temel faaliyetlerinde enformasyonun belirgin bir rol oynadığı toplum olarak tanımlanabilir. Enformasyonun önemli rol oynadığı 3 temel faaliyet aşağıdaki şekilde tanımlanabilir [1]: Ekonomik faaliyetler Politik faaliyetler Kültürel faaliyetler Bu faaliyetlerin enformasyon sistemleri (IT) üzerine taşınması ve diğer toplumlara göre rekabet üstünlüğü sağlanması enformasyon topluluğunun […]

Ringelmann Etkisi (Ringelmann Effect)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Ringelmann etkisi, basitçe bir gruptaki eleman sayısı arttıkça her elemanın katkısının azalmasını ifade eder. Örneğin ip çekme müsabakasında her yeni eleman kendisinin etkisinin azaldığını düşünerek daha az dikkat ve emek sarf eder. Diğer bir ifadeyle, gruba üye olan bireyler, ipi tek başına çekmesine göre daha az emek harcar. Klasik yaklaşımda […]

Olumsallık Kuramı (Durumsallık Kuramı, Contingency Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teoriye ismini veren “Contingency” kelimes, Türkçeye ihtimal, değişkenlik, belirsizlik gibi kelimelerle çevrilebilir. Kabaca, teori dünyadaki her şeyin ve kurumların (organizasyonların) da belirsizlik içerdiğini ve dolayısıyla belirsiz ortamlarda kesin doğruların savunulamayacağını söyler. Yani aslında bir organizasyonlar için en iyi yönetim şekli, en iyi teşkilatlanma gibi çok sayıda en iyi ile başlayan […]

Kitle Kaynak (Crowdsourcing)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kelime kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ile dış kaynak anlamındaki “out source” kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir portmanto kelimedir ve kabaca bir kurumun ihtiyacı olan kaynakları çevrim içi kitleden elde etmesi anlamına gelmektedir. Buradaki iki kelimeyi, yani kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ve kaynak anlamındaki “source” kelimelerini açıklamaya çalışalım. İnternetin kullanımı […]

Öğrenme Eğrisi (Learning Curve)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bireylerin veya kurumların öğrenme süreçlerinin görsel olarak gösterildiği iki boyutlu eğrinin ismidir. Yatay ekseninde tecrübe dikey ekseninde ise öğrenme gösterilmektedir. Klasik olarak aşağıdaki gibi bir eğridir: Eğri temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. 1. Öğrenmenin başladığı ve nispeten yavaş ilerlenen süreç: Bu süreçte kişi öğrenme ortamını, bilgiye ulaşacağı kaynakları, önemli ve […]

Azalan Verim Kanunu (Law of Diminishing Returns)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Özellikle üretim sistemlerinde, üretimin faktörlerinin artması ile faktörün sisteme yaptığı etkinin ve dolayısıyla faktörün artmasından elde edilen faydanın giderek azalması durumunu ifade eder. Örneğin bir iş yerinde çalışan sayısı arttıkça yeni gelen çalışanların sağlamış olduğu fayda azalmakta hatta belli bir sayıdan sonra çalışanlara iş bile verilemeyeceği için çalışanların boş kalması […]

admin tarafından, Nisan 24, 2015 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Teknoloji Politikaları | A yorum var

Dijital Varlık (Digital Asset)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER En genel anlamda, dijital olarak yani 1’ler ve 0’lar olarak gösterilebilen her değer dijital varlıktır. Ancak olayı işletme gözü ile ele alacak olursak bu değerlerin aynı zamanda maddi bir karşılığının veya en azından bir kullanım amacının olması da beklenir. Örneğin bir resim, müzik veya metin bu şekilde kullanım amaçları olan […]

Sosyal Baskı Teorisi (Social Dominance Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Toplumsal baskı teorisi, temel olarak toplum birimleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ve toplumun yapısını ve toplumsal hiyerarşiyi koruma güdüsünü inceleyen teoridir [1]. Teori üç temel üzerine inşa edilmektedir ve toplumsal eşitsizlikleri (dengesizlikleri) bu üç temel ile açıklamaktadır. 1. Kurumsallaşmış Ayrımcılık (Institutional Discrimination) 2. Toplu bireysel ayrımcılık (Aggregated Individual Discrimination) 3. Davranışsal […]

İşlem Maliyet Teorisi (Transaction Cost Theorem)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İşlem maliyet teorisi basitçe bir işletmenin çeşitli sebeplerle farklı kaynaklardan temin ettiği ürünler ve hizmetler için ödediği işlem maliyeti (transaction cost) üzerine kurulu teoridir.  Örneğin bir otomobil fabrikasında araba tekerleklerinin üretilmesi yerine dışarıda farklı bir firmadan temin edilmesi durumunda her üretilen araba için temin edilecek lastiklerin nakliye, sigorta gibi ilave […]

Bilgi Taşınması (Knowledge Transfer)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Örgüt teorisine (organizational theory) göre, bilgi transferi/taşınması, bilginin örgütün bir kısmında diğer bir kısmına transfer edilmesi anlamına gelir. Genel anlamda bilgi yönetiminin (knowledge management) bir fonksiyonu olarak görülebilir ve bilginin farklı kişiler tarafından, farklı zaman ve mekanlarda farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde taşınmasını amaçlar. Bilgi taşınması sırasındaki en büyük problem örgütlerdeki […]