Teknoloji Politikaları

Enformasyon Toplulumu (Information Society)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER   Enformasyon toplumu, genel olarak bir toplumun temel faaliyetlerinde enformasyonun belirgin bir rol oynadığı toplum olarak tanımlanabilir. Enformasyonun önemli rol oynadığı 3 temel faaliyet aşağıdaki şekilde tanımlanabilir [1]: Ekonomik faaliyetler Politik faaliyetler Kültürel faaliyetler Bu faaliyetlerin enformasyon sistemleri (IT) üzerine taşınması ve diğer toplumlara göre rekabet üstünlüğü sağlanması enformasyon topluluğunun […]

Olumsallık Kuramı (Durumsallık Kuramı, Contingency Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teoriye ismini veren “Contingency” kelimes, Türkçeye ihtimal, değişkenlik, belirsizlik gibi kelimelerle çevrilebilir. Kabaca, teori dünyadaki her şeyin ve kurumların (organizasyonların) da belirsizlik içerdiğini ve dolayısıyla belirsiz ortamlarda kesin doğruların savunulamayacağını söyler. Yani aslında bir organizasyonlar için en iyi yönetim şekli, en iyi teşkilatlanma gibi çok sayıda en iyi ile başlayan […]

Kitle Kaynak (Crowdsourcing)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kelime kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ile dış kaynak anlamındaki “out source” kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir portmanto kelimedir ve kabaca bir kurumun ihtiyacı olan kaynakları çevrim içi kitleden elde etmesi anlamına gelmektedir. Buradaki iki kelimeyi, yani kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ve kaynak anlamındaki “source” kelimelerini açıklamaya çalışalım. İnternetin kullanımı […]

Öğrenme Eğrisi (Learning Curve)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bireylerin veya kurumların öğrenme süreçlerinin görsel olarak gösterildiği iki boyutlu eğrinin ismidir. Yatay ekseninde tecrübe dikey ekseninde ise öğrenme gösterilmektedir. Klasik olarak aşağıdaki gibi bir eğridir: Eğri temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. 1. Öğrenmenin başladığı ve nispeten yavaş ilerlenen süreç: Bu süreçte kişi öğrenme ortamını, bilgiye ulaşacağı kaynakları, önemli ve […]

Azalan Verim Kanunu (Law of Diminishing Returns)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Özellikle üretim sistemlerinde, üretimin faktörlerinin artması ile faktörün sisteme yaptığı etkinin ve dolayısıyla faktörün artmasından elde edilen faydanın giderek azalması durumunu ifade eder. Örneğin bir iş yerinde çalışan sayısı arttıkça yeni gelen çalışanların sağlamış olduğu fayda azalmakta hatta belli bir sayıdan sonra çalışanlara iş bile verilemeyeceği için çalışanların boş kalması […]

admin tarafından, Nisan 24, 2015 tarihinde yazıldı. | Bilgi Yönetimi (Knowledge Management), Teknoloji Politikaları | A yorum var

Dijital Varlık (Digital Asset)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER En genel anlamda, dijital olarak yani 1’ler ve 0’lar olarak gösterilebilen her değer dijital varlıktır. Ancak olayı işletme gözü ile ele alacak olursak bu değerlerin aynı zamanda maddi bir karşılığının veya en azından bir kullanım amacının olması da beklenir. Örneğin bir resim, müzik veya metin bu şekilde kullanım amaçları olan […]

Conway Yasası (Conway's Law)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER 1968 yılındaki modüler programlama sempozyumunda Melvin Conway tarafından ortaya atılan bir kural/gözlemdir. Aşağıdaki şekilde ifade edilebilir[1]: “Sistemleri tasarlayan organizasyonlar ... kendi iletişim yapılarının birer kopyasını üretmekle sınırlıdır” Conway’in bu gözlemi aslında sosyal veya örgütsel bir gözlem olmakla birlikte çok sayıda espriye de konu olmuştur. Yaklaşım basitçe bir yazılımın geliştirilme sürecinde […]

Sonuç Tabloları (Payoff Tables)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Sonuç tabloları, karar analizinde (decision analysis) kullanılan araçlardan birisidir. Herhangi bir karar öncesinde, kararların olası sonuçlarına göre bir tablo halinde gösterilmesi ve bu tablodaki değerlere göre seçim yapılması mümkündür. Örnek olarak bir yatırım yapmayı düşünen yatırımcının farklı alanlarda yatırım yapması durumunda farklı piyasa koşullarındaki beklentilerini gösteren aşağıdaki tabloyu ele alalım. […]

Teknolojik Tahmin (Technological Forecast)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Hemen hemen bütün çalışma alanlarının teknoloji ile yakından ilişkisi olduğu düşünülürse, herhangi bir teknolojik gelişmenin önceden tahmin edilmesinin ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Teknolojik tahmin (veya öngörü) çoğu araştırmacıya göre mümkündür ve hatta yöntemleri belirlenmiştir. Örneğin Shannon teknolojik öngörüyü üç temele oturtmaktadır: Teknolojik olaylar ve yeterlilikler, oldukça organiza bir yapıda […]

BT Projelerinin Yönetimindeki Problemler

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojileri alanındaki projelerin yönetiminde yaşanan ve literatürde yer bulmuş problemleri açıklamaktır. BT Projelerinin Farkı Öncelikle yönetilecek olan projelerin anlaşılması gerekir. BT projeleri genellikle pahalı ve karmaşık projelerdir. Ortalama olarak projelerin yarısında başarısızlık söz konusudur (örneğin KPMG’nin araştırmasına katılan 600 firmanın 2004 yılındaki projelerin %50’sinde başarısız oldukları […]