Örgütsel Davranış (Organizational Behaviour)

Enformasyon Toplulumu (Information Society)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER   Enformasyon toplumu, genel olarak bir toplumun temel faaliyetlerinde enformasyonun belirgin bir rol oynadığı toplum olarak tanımlanabilir. Enformasyonun önemli rol oynadığı 3 temel faaliyet aşağıdaki şekilde tanımlanabilir [1]: Ekonomik faaliyetler Politik faaliyetler Kültürel faaliyetler Bu faaliyetlerin enformasyon sistemleri (IT) üzerine taşınması ve diğer toplumlara göre rekabet üstünlüğü sağlanması enformasyon topluluğunun […]

Ringelmann Etkisi (Ringelmann Effect)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Ringelmann etkisi, basitçe bir gruptaki eleman sayısı arttıkça her elemanın katkısının azalmasını ifade eder. Örneğin ip çekme müsabakasında her yeni eleman kendisinin etkisinin azaldığını düşünerek daha az dikkat ve emek sarf eder. Diğer bir ifadeyle, gruba üye olan bireyler, ipi tek başına çekmesine göre daha az emek harcar. Klasik yaklaşımda […]

Olumsallık Kuramı (Durumsallık Kuramı, Contingency Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teoriye ismini veren “Contingency” kelimes, Türkçeye ihtimal, değişkenlik, belirsizlik gibi kelimelerle çevrilebilir. Kabaca, teori dünyadaki her şeyin ve kurumların (organizasyonların) da belirsizlik içerdiğini ve dolayısıyla belirsiz ortamlarda kesin doğruların savunulamayacağını söyler. Yani aslında bir organizasyonlar için en iyi yönetim şekli, en iyi teşkilatlanma gibi çok sayıda en iyi ile başlayan […]

Kitle Kaynak (Crowdsourcing)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kelime kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ile dış kaynak anlamındaki “out source” kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir portmanto kelimedir ve kabaca bir kurumun ihtiyacı olan kaynakları çevrim içi kitleden elde etmesi anlamına gelmektedir. Buradaki iki kelimeyi, yani kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ve kaynak anlamındaki “source” kelimelerini açıklamaya çalışalım. İnternetin kullanımı […]

Öğrenme Eğrisi (Learning Curve)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bireylerin veya kurumların öğrenme süreçlerinin görsel olarak gösterildiği iki boyutlu eğrinin ismidir. Yatay ekseninde tecrübe dikey ekseninde ise öğrenme gösterilmektedir. Klasik olarak aşağıdaki gibi bir eğridir: Eğri temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. 1. Öğrenmenin başladığı ve nispeten yavaş ilerlenen süreç: Bu süreçte kişi öğrenme ortamını, bilgiye ulaşacağı kaynakları, önemli ve […]

Sosyal Baskı Teorisi (Social Dominance Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Toplumsal baskı teorisi, temel olarak toplum birimleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ve toplumun yapısını ve toplumsal hiyerarşiyi koruma güdüsünü inceleyen teoridir [1]. Teori üç temel üzerine inşa edilmektedir ve toplumsal eşitsizlikleri (dengesizlikleri) bu üç temel ile açıklamaktadır. 1. Kurumsallaşmış Ayrımcılık (Institutional Discrimination) 2. Toplu bireysel ayrımcılık (Aggregated Individual Discrimination) 3. Davranışsal […]

Vekalet Teorisi ve Temsil Maliyeti (Agency Theory and Agent Cost)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde İngilizce olarak “Agent” şeklinde geçen kelime aslında Türkçeye ajan veya acente olarak çevrilebilmektedir daha anlaşılır bir çeviri ise vekil veya vekalet olarak yapılabilir. İki kelime de aslında bir fail (principal) adına iş yapan kişi veya kurumu ifade etmektedir. Latince olarak literatüre girmiş qui facit per alium, facit per se […]

Bilgi Taşınması (Knowledge Transfer)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Örgüt teorisine (organizational theory) göre, bilgi transferi/taşınması, bilginin örgütün bir kısmında diğer bir kısmına transfer edilmesi anlamına gelir. Genel anlamda bilgi yönetiminin (knowledge management) bir fonksiyonu olarak görülebilir ve bilginin farklı kişiler tarafından, farklı zaman ve mekanlarda farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde taşınmasını amaçlar. Bilgi taşınması sırasındaki en büyük problem örgütlerdeki […]

Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Teorisi (Hofstede's Cultural Dimensions Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Sosyal yapıda varlık teşkil eden herhangi bir işletmenin, bir kurumun veya bir bireyin kültürler arası iletişim seviyesini ölçmek için kullanılan çerçevenin adıdır ve literatüre ilk defa Geert Hofstede tarafından kazandırıldığı için bu isimle anılmıştır. Teorinin çok farklı amaçlarla farklı disiplinler tarafından kullanıldığı söylenebilir. Örneğin kültürler arası sosyal davranışlar, sosyoloji, uluslar […]

Devamlı Kendini Değerlendirme Teorisi (Self Evaluation Maintanance Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İki kişilik bir ilişkide, kişiler arasındaki tutarsızlıklar üzerine kurulu teoridir. İlişkideki iki kişide karşısındaki ile karşılaştırdığında kendisini psikolojik olarak iyi hissetmek ister. Burada kişinin kendini değerlendirme süreci devreye girer ve kişinin kendisi hakkında ne düşündüğü önemli bir rol oynar (self evaluation). Bu kendini değerlendirme süreci, sürekli bir süreçtir ve genelde […]

admin tarafından, Ocak 26, 2015 tarihinde yazıldı. | Örgütsel Davranış (Organizational Behaviour), Yönetim Organizasyon | A yorum var