Yenilik (Innovation)

Olumsallık Kuramı (Durumsallık Kuramı, Contingency Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teoriye ismini veren “Contingency” kelimes, Türkçeye ihtimal, değişkenlik, belirsizlik gibi kelimelerle çevrilebilir. Kabaca, teori dünyadaki her şeyin ve kurumların (organizasyonların) da belirsizlik içerdiğini ve dolayısıyla belirsiz ortamlarda kesin doğruların savunulamayacağını söyler. Yani aslında bir organizasyonlar için en iyi yönetim şekli, en iyi teşkilatlanma gibi çok sayıda en iyi ile başlayan […]

Kitle Kaynak (Crowdsourcing)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kelime kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ile dış kaynak anlamındaki “out source” kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir portmanto kelimedir ve kabaca bir kurumun ihtiyacı olan kaynakları çevrim içi kitleden elde etmesi anlamına gelmektedir. Buradaki iki kelimeyi, yani kitle (veya kalabalık) anlamındaki “crowd” ve kaynak anlamındaki “source” kelimelerini açıklamaya çalışalım. İnternetin kullanımı […]

Öğrenme Eğrisi (Learning Curve)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bireylerin veya kurumların öğrenme süreçlerinin görsel olarak gösterildiği iki boyutlu eğrinin ismidir. Yatay ekseninde tecrübe dikey ekseninde ise öğrenme gösterilmektedir. Klasik olarak aşağıdaki gibi bir eğridir: Eğri temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. 1. Öğrenmenin başladığı ve nispeten yavaş ilerlenen süreç: Bu süreçte kişi öğrenme ortamını, bilgiye ulaşacağı kaynakları, önemli ve […]

Dijital Varlık (Digital Asset)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER En genel anlamda, dijital olarak yani 1’ler ve 0’lar olarak gösterilebilen her değer dijital varlıktır. Ancak olayı işletme gözü ile ele alacak olursak bu değerlerin aynı zamanda maddi bir karşılığının veya en azından bir kullanım amacının olması da beklenir. Örneğin bir resim, müzik veya metin bu şekilde kullanım amaçları olan […]

Teknolojik Tahmin (Technological Forecast)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Hemen hemen bütün çalışma alanlarının teknoloji ile yakından ilişkisi olduğu düşünülürse, herhangi bir teknolojik gelişmenin önceden tahmin edilmesinin ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Teknolojik tahmin (veya öngörü) çoğu araştırmacıya göre mümkündür ve hatta yöntemleri belirlenmiştir. Örneğin Shannon teknolojik öngörüyü üç temele oturtmaktadır: Teknolojik olaylar ve yeterlilikler, oldukça organiza bir yapıda […]

Moore Yasası, Ağ Etkisi ve Dijitalleşmenin Yenilik (Innovation) ile ilişkisi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, değişim sürecini modellemek için literatürde sıkça kullanılan Moore yasası (Moore’s Law), Ağ Etkisi (Network Effects) ve Dijitalleşme (Digitalization) kavramlarının yenilik (innovation) kavramı ile olan ilişkilerini incelemektir. 12 farklı örnek üzerinden bu ilişki incelenecek ve bir tablo halinde sunulacaktır (Robert et al. 2014). Yenilik İsmi Etkiler Sonuçları Örnekler […]

Kondratieff Dalgaları ve Yenilik

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde, Rus iktisatçı Nikolay Kondratieff (veya bazı kayanklarda Kondratiev olarak da yazılmaktadır) adına ithafen bu şekilde anılan ve makro iktisat seviyesindeki ekonomik hareketliliği modellemek için kullanılan dalga teorisidir. Basitçe kapitalist ekonominin belirli dönemleri olduğu ve bu dönemlerin birbirini tekrarladığını iddia etmiştir. Yani kapitalist sistemin kendisini yeninleme özelliği olduğunu ortaya koymuştur. […]

admin tarafından, Ağustos 29, 2014 tarihinde yazıldı. | Sistem Analizi Modellenmesi ve Tasarımı, Stratejik Yönetim, Yenilik (Innovation) | A yorum var

Bilgisayar Kullanıcı Tatmini (Computer User Satisfaction)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde bilgisayar kullanıcılarının beklenti ve tatminlerini (mutluluklarını) belirlemek için kullanılan bazı yöntemleri anlatmaktır. Bilgisayar kullanıcı tatmini olarak geçen kavram, bir kullanıcının bilgisayarın gerek donanım gerekse yazılım (ama daha çok yazılım) yeterlilikleri ve kullanıcı ile iletişimi açısından ne kadar kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarını karşıladığıdır (tatmin ettiğidir). Literatürde farklı […]

Bilişim Teknolojilerine Yatırım Nasıl Yapılır?

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Teknoloji yatırımı sırasında dikkat edilecek hususları 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Teknik uygunluk Ekonomik uygunluk İşlevsel uygunluk Bir projenin başlangıcı aşamasında, projenin sonuçlarının kestirilmesi ve proje ile ilgili stratejik kararların verilmesi yukarıdaki bu 3 maddeye göre yapılabilir. Teknik uygunluk aşamasında, işletmenin mevcut teknolojik yapısı ile yeni projenin teknik açıdan […]

Büyük Veri (Big Data)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde büyük veri (big data) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Büyük veri en basit anlamıyla, bilgisayarların işleyemeyeceği kadar büyük veri demektir. Bu yüzden büyük verinin boyutu sürekli olarak artmaktadır. Yani bir bilgisayar tarlasının (computer farm) işleyebileceği miktar, işlemcilerde, yazılım dünyasında, bağlantı hızlarında v.b. olan teknolojik yeniliklerle sürekli arttırılmakta […]