Operations Management (Operasyon Yönetimi)

BT Projelerinin Yönetimindeki Problemler

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilişim teknolojileri alanındaki projelerin yönetiminde yaşanan ve literatürde yer bulmuş problemleri açıklamaktır. BT Projelerinin Farkı Öncelikle yönetilecek olan projelerin anlaşılması gerekir. BT projeleri genellikle pahalı ve karmaşık projelerdir. Ortalama olarak projelerin yarısında başarısızlık söz konusudur (örneğin KPMG’nin araştırmasına katılan 600 firmanın 2004 yılındaki projelerin %50’sinde başarısız oldukları […]

Ward ve Peppard Stratejik Planlama Çerçevesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yöntem, bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri temelli stratejilerin belirlenmesinde kullanılan ve daha çok McFarlan ve McKenney’in geliştirmiş olduğu BT Stratejik gözeneğine benzeyen bir yöntemdir. Yöntem ilk olarak 2002 yılında yayınlanmıştır (Ward, Peppard 2002). Gözenek modeli aşağıdaki şekilde modellenebilir.   Model yapısı itibariyle McFarlan gözeneğine çok benzemektedir ancak boyutlar biraz farklı […]

McFarlan ve McKenny BT Stratejik Gözeneği

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde McFarlan ve Kenney Grid olarak geçen ve Türkçeye McFarlan Gözeneği olarak çevrilebilecek olan yöntem, bir işletmenin bilişim teknolojileri (BT) konusunda strateji belirlemesini kolaylaştırmak amacıyla ilk defa McFarlan ve J.L. Kenney’in kitabı olan “Corporate information systems management: The issues facing senior executes” (Kurumsal bilgi sistemleri yönetimi: kıdemli yöneticilerin yüzleştiği meseleler) […]

DeLone ve McLean Bilgi Sistemleri Başarı Modeli

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde bilgi sistemlerinin (BS) başarı modeli (Information System Success Model, IS Success model) veya DeLone ve McLean BS başarı modeli (DeLone and McLean IS Success Model) olarak geçen kavramdır. Modelin amacı, BS için başarıyı etkileyen kriterleri araştırmak ve bu kriterler üzerine bir model inşa etmektir. Model ilk kez 1991 yılında […]

Bilişim Sistemleri ve Eşitlik Teorisi (Equity Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, 1963 yılında J. Stacy Adams tarafından literatüre kazandırılan “eşitlik teorisinin” (equity theory), yönetim bilişim sistemleri (YBS) açısından ele alınmasıdır. Yazı öncelikle eşitlik teorisinin kısa bir tanımı ile başlayacak ardından bu konuda YBS alanında yapılan çalışmalara ve kullanım alanlarına yer verilecektir. Eşitlik Teorisi Nedir? Eşitlik teorisi, kaynaklara erişim […]

Myers-Brigs Tip Göstergesi (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Esas itibariyle psikoloji alanında bir çalışma olmasına karşılık, bu yazıda daha çok yönetim ve daha da özelde yönetim bilişm sistemleri (YBS) açısından kavramın anlamını ve kullanımını açıklanacaktır. Myers ve Briggs tarafından geliştirilen yöntemde kişilikler 4 ana gruba bölünmüştür. Bu gruplarda kişilerin tercihlerine göre kişilik analizi yapılmaktadır. Her grup için iki […]

Mintzberg'in 10 Yönetici rolü

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Henry Mintzberg tafafından yöneticilerin uğraştığı işler 10 farklı grup altında toplanmıştır. Her yönetici, az veya çok 10 farklı gruptaki işle uğraşır. Yöneticinin seviyesi, sorumluluğu, faaliyet alanına göre farklılıklar göstermekle birlikte bu 10 klasik grubun farkına varmak daha başarılı bir yönetim sürecinde yöneticilere ve yönetici adaylarına kolaylık sağlayacaktır. Mintzberg'in 10 yönetici […]

Detaylandırma Olasılık Modeli (Elaboration Likelihood Model)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde kısaca ELM olarak da geçen model, çift süreç teorisine (dual processing theory) dayanmaktadır ve bir karar verme veya ikna sürecinin paralel giden iki farklı süreç tararafından etkilendiği gerçeği üzerine kuruludur. Karar verme sürecini yüksek detaylandırmadan (high elaboration) düşük detaylandırmaya (low elaboration) doğru derecelendirir. Buna göre açık olan üzerinde fikir […]

Çift Süreç Teorisi (Dual Process Theory)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çift süreç  teorisi, bir olayın oluşunu iki farklı şekilde veya iki farklı sürecin sonucu olarak inceler. Genelde bu süreçlerden birisi açık diğeri ise gizli olmaktadır. Örneğin bir kişinin araba satın alma sürecini düşünelim. Araba alırken kişinin açıkça söylediği, arabanın maliyeti, performansı, yakıt tüketimi gibi sebeplerinin yanında, açıkça söylemediği ve belki […]

Arama Teorisi (Search Theory)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Mikro ekonomi çalışmalarında, arama teorisi, basitçe bir satıcının veya alıcının muhatabını bulması için harcaması gereken arama eylemini ifade eder. Örneğin bir araba satın almak isteyen müşteri, istediği özellikleri belirlemek, bu özelliklere göre araba satıcılarını dolaşmak, en uygun fiyatlı ve en kaliteli ürünü bulmak için bir vakit harcar. Bu harcanan vakit ve […]